SPF

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi thích nghe từ bạn và khi bạn chia sẻ nó với chúng tôi. Các Điều khoản cấp phép nội dung người dùng này, cùng với Chính sách bảo mật của chúng tôi và các điều khoản sử dụng chung của trang web được áp dụng nếu bạn tải nội dung (ví dụ: hình ảnh hoặc đánh giá) lên các trang web, thẻ bắt đầu bằng #, trang xã hội của chúng tôi hoặc nếu bạn trả lời "có" cho yêu cầu của chúng tôi để sử dụng lại nội dung của bạn.


Các Điều khoản cấp quyền nội dung người dùng này cung cấp sự đồng ý của bạn cho CeraVe và công ty mẹ của chúng tôi, L'Oreal, các chi nhánh và nhà cung cấp bên thứ ba (gọi chung là "CeraVe") như sau:


Bạn cấp cho CeraVe quyền trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, không độc quyền, có thể chuyển nhượng để sử dụng video, ảnh và / hoặc nội dung khác của bạn được đăng trực tuyến (ví dụ: Instagram, Facebook, Twitter hoặc nền tảng khác) ngoài những nội dung bạn đã gắn thẻ #CeraVe hoặc thẻ bắt đầu bằng # chiến dịch CeraVe cùng với tay cầm truyền thông xã hội, tên người dùng mạng xã hội, ảnh hồ sơ, chú thích và thông tin vị trí mà bạn có thể đã đưa vào nội dung của mình ("Nội dung người dùng ") trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào, bao gồm nhưng không giới hạn trên các trang web, các trang truyền thông xã hội và các phương tiện truyền thông kỹ thuật số khác, bản tin, trang web bán lẻ, trang web của bên thứ ba, tài liệu in ấn, tài liệu tại cửa hàng, truyền hình và các phương tiện truyền thông phát sóng khác, để tiếp thị và / hoặc quảng cáo của nó. CeraVe có thể sử dụng, tái tạo, sửa đổi, xóa toàn bộ, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh theo bất kỳ cách nào theo quyết định riêng của mình.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu tất cả các quyền trong và đối với Nội dung Người dùng, bạn có sự cho phép từ bất kỳ người nào xuất hiện trong Nội dung Người dùng để cấp các quyền ở đây, bạn không phải là trẻ vị thành niên.


Nội dung người dùng đó là sự thể hiện đúng đắn và chính xác niềm tin trung thực của bạn dựa trên việc sử dụng các sản phẩm của CeraVe và rằng bạn đã và sẽ tiết lộ việc nhận được bất kỳ sản phẩm miễn phí hoặc ưu đãi nào để đổi lấy việc cung cấp Nội dung người dùng.

Theo đây, bạn giải phóng, giải phóng và đồng ý giữ cho CeraVe và bất kỳ người nào hành động thay mặt CeraVe vô hại khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan theo bất kỳ cách nào với Nội dung Người dùng.


Bạn đồng ý với việc CeraVe thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp và việc [Brand] sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân đó liên quan đến việc sử dụng Nội dung người dùng của bạn như được mô tả ở trên. Thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển đến hoặc có thể truy cập được trên toàn thế giới và có thể được chia sẻ với các chi nhánh hoặc các bên thứ ba đáng tin cậy khác làm việc thay mặt cho CeraVe. Bằng cách đăng Nội dung Người dùng với bất kỳ Hashtag nào hoặc cung cấp cho CeraVe thông tin cá nhân, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và xử lý thông tin của bạn theo các Điều khoản Cấp phép này, Chính sách Bảo mật của CeraVe và các luật và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Message
Download Chrome